Walk On By


Sonny Stitt


Bye Bye Blackbird - Clark Terry & Bobby Brookmeyer


Si No Hay Amor - Charlie Otwell